วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รวบรวม ดาวน์โหลด ebook ชุดที่ 2


ebook 1 - การกราบเบญจรงคประดิษฐ์/


ebook 2 - การแยกตัวประกอบ/


ebook 3 - ตัดเย็บกระโปรงเอวรูดยางยืด/


ebook 4 - ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)/


ebook 5 - สัตว์บก/


ebook 6 - นิทานพื้นบ้านชาวม้ง - เฮ่อซะลิงป่า/


ebook 7 - การอ่านสะกดคำและแจกลูกคำที่ประสมสระอา/


ebook 8 - ผลไม้/


ebook 9 - อวัยวะภายนอก/


ebook 10 - สูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel/


ebook 11 - ท่องอวกาศ/


ebook 12 - Animals/


ebook 13 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/


ebook 14 - เครื่องดนตรีสากล/


ebook 15 - การสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรม Microsoft Excel/


ebook 16 - การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum/


ebook 17 - สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์/


ebook 18 - ศิลปะบนผืนผ้าของเผ่าเย้า/


ebook 19 - ฮาร์ดแวร์/


ebook 20 - ความรู้ทั่วไป ภาษา HTML/


ebook 21 - มาตรา แม่กบ/


ebook 22 - My House/


ebook 23 - มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ/


ebook 24 - คอมพิวเตอร์น่ารู้/


ebook 25 - พระศาสดาในศาสนาสากลของโลก/


ebook 26 - การใช้ PROPER NOUN/


ebook 27 - การสะท้อน/


ebook 28 - FUNNY STORY TELLING/


ebook 29 - การเคลื่อนที่แบบโพรแจกไทล์/


ebook 30 - การบวก ลบ ทศนิยม/


ebook 31 - Past Simple tense/


ebook 32 - ปริซึม (Prism)/


ebook 33 - Animals (หน่วยย่อย การใช้ in on under)/


ebook 34 - โครงสร้างระบบย่อยอาหาร/


ebook 35 - เซต/


ebook 36 - ตัวสะกดมาตราแม่กน/


ebook 37 - คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ (Things)/


ebook 38 - The Elphabet ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z/


ebook 39 - เรียนรู้สำนวนไทย/


ebook 40 - เรียนรู้เศรษฐศาสตร์/


ebook 41 - ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์/


ebook 42 - ANIMALS/


ebook 43 - จากขยะกระดาษสู่งานประดิษฐ์/


ebook 44 - มาตราแม่ กก/


ebook 45 - พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสี/


ebook 46 - ฟ้อนหริภุญไชย/


ebook 47 - กิจกรรมบูรณาการเบญจมรรค/


ebook 48 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2003/


ebook 49 - ฮาร์ดแวร์/


ebook 50 - ระบบเครือข่ายแลน (LAN)/


ebook 51 - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน/


ebook 52 - รู้จักคำนำไปใช้/


ebook 53 - ประวัติการลีลาศในประเทศไทย/


ebook 54 - อุปกรณ์วาดภาพใน Flash 8/


ebook 55 - รยางค์ล่างของมนุษย์/


ebook 56 - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/


ebook 57 - ลำดับเลขคณิต/


ebook 58 - โวหารภาพพจน์/


ebook 59 - Hobby/


ebook 60 - ชื่อเรียกและการทำงานของปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์/

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โปรแกรมอ่าน Ebook

ใช้โปรแกรม DNL READER

ดาวน์โหลดคลิกเลย

ebook บทเรียนดี ๆ

eBook-08 - My place/
eBook-13 - ความสัมพ้นธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ/
eBook-36 - ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด/
eBook-52 - อาหารและการดำรงชีวิต/
ebook-01 - สื่อมัลติมีเดีย/
ebook-02 - WHAT A WONDERFUL WORD/
ebook-03 - Animal/
ebook-04 - การทดลองสุ่มและเหตุการณ์/
ebook-05 - คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS สำหรับผู้สอนโรงเรียนบ้านแหลมไทร/
ebook-06 - สีแสนสวย/
ebook-07 - ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์/
ebook-09 - โครงสร้างของพืช/
ebook-10 - Present simple tense/
ebook-11 - DATA&INFORMATION/
ebook-12 - จุดเส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม/
ebook-14 - สัตว์มีกระดูกสันหลัง/
ebook-15 - คำประสม/
ebook-16 - คำพ้องน่ารู้/
ebook-17 - สำนวนสุภาษิต/
ebook-18 - พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก/
ebook-19 - การสืบพันธุ์ของพืชดอก/
ebook-20 - สมบัติของจำนวนนับ/
ebook-21 - ประเภทของเครื่องดนตรีสากล/
ebook-22 - สนุกกับงานปั้น/
ebook-23 - The Geometer's Sketchpad ง่ายนิดเดียว/
ebook-24 - บ่อน้ำร้อนในท้องถิ่น/
ebook-25 - บทประยุกต์/
ebook-26 - Greeting/
ebook-27 - บ้านฉันเมืองไทย/
ebook-28 - มาตราแม่กง/
ebook-29 - องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์/
ebook-30 - การสร้างรูปภาพ/
ebook-31 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต/
ebook-32 - ทิศทั้งแปด/
ebook-33 - พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม/
ebook-34 - Days and colors/
ebook-35 - ความหาความสัมพันระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา/
ebook-37 - What's this/
ebook-38 - การใช้งานโปรแกรม Core lDRAW12/
ebook-39 - ลมบก ลมทะเล/
ebook-40 - ข้อมูลและสารสนเทศ/
ebook-41 - การนำเสนอข้อมูลและการเชื่อมโยง/
ebook-42 - Occupation (อาชีพ)/
ebook-43 - Phatthalung Province/
ebook-44 - โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์/
ebook-45 - Food & Drinks/
ebook-46 - ความสัมพันธ์/
ebook-47 - เวลากับประวัติศาสตร์/
ebook-48 - ระเบียบแถว(ท่ามือเปล่า)/
ebook-49 - My family/
ebook-50 - ทฤษฎีบททวินาม/
ebook-51 - ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี/
ebook-53 - ระบบสุริยะ (The Solar System)/
ebook-54 - พืชน่ารู้/
ebook-56 - อาชีพในสังคม/
ebook-57 - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/
ebook-58 - จำนวนเฉพาะและเลขตัวประกอบ/
ebook-59 - พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร/
ebook-60 - พื้นฐานโปรแกรมเพนท์/

รวมดาวน์โหลด ebook ชุดที่ 3

eBook 55 หู/
ebook 1 เริ่มต้นกับภาษาซี/
ebook 2 โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์/
ebook 3 โมเมนตัมและการดล/
ebook 4 สร้างสรรค์เศษวัสดุ/
ebook 5 การจัดหมู่หนังสือ/
ebook 6 บุคลลวัยทอง/
ebook 7 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย/
ebook 8 การผลิตรายการวีดิทัศน์/
ebook 9 ลักษณะภูมิอากาศของโลก/
ebook 10 FAMILY/
ebook 11 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)/
ebook 12 การช่วยฟื้นคืนชีพ/
ebook 13 พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า/
ebook 14 จำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1,000/
ebook 15 Fun with weather ans seasons/
ebook 16 สัตว์เลี้ยงแสนรัก/
ebook 17 มหัศจรรย์แห่งอาหาร/
ebook 18 มารู้จักกันเถอะ/
ebook 19 การพัฒนาระบบสารสนเทศ/
ebook 20 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003/
ebook 21 ฮาร์ดแวร์/
ebook 22 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย/
ebook 23 BURIRUM - THE TOWN OF PLEASURE/
ebook 24 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์/
ebook 25 คำควบกล้ำ/
ebook 26 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์/
ebook 27 กีฬาวอลเลย์บอล - การเล่นลูกมือล่าง/
ebook 28 การใช้โปรแกรม Microsoft Word/
ebook 29 ARTICLES/
ebook 30 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์/
ebook 31 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์/
ebook 32 บทบาทของคอมพิวเตอร์/
ebook 33 ค่ามาตรฐาน (Z-SCORE)/
ebook 34 Present Simple Tense/
ebook 35 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ebook 36 เครือข่ายคอมพิวเตอร์/
ebook 37 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา/
ebook 38 ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ/
ebook 39 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์/
ebook 40 น้ำขึ้น น้ำลง/
ebook 41 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ประยุกต์/
ebook 42 สินค้าและบริการ/
ebook 43 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์/
ebook 44 เครือข่ายคอมพิวเตอร์/
ebook 45 คอมพิวเตอร์/
ebook 46 สร้างเว็บง่ายๆ ด้วยนาโม ตอนที่ 1 ก้าวสู่นาโม/
ebook 47 การเขียนกลอนสี่/
ebook 48 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ม.2/
ebook 49 Parts of Body/
ebook 50 ความชันของเส้นตรง/
ebook 51 Greeting/
ebook 52 สระอาพาเพลิน/
ebook 53 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด/
ebook 54 กราฟฟิกสำหรับงานเว็บไซต์/
ebook 56 การสะท้อนของแสงผ่านกระจกเงาโค้ง/
ebook 57 หมอลำ วรรณกรรมอีสาน/
ebook 58 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต/
ebook 59 ฮาร์แวร์/
ebook 60 รำวงมาตรฐาน/

รวบหนังสือแบบ ebook มากมาย ชุดที่ 1ebook 1 - แบบรูปและความสัมพันธ์/


ebook 2 - หน่วยพันธุกรรม/


ebook 3 - การตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลาย/


ebook 4 - การสร้างตารางโดยใช้โปรแกรม MS Word 2003/


ebook 5 - หัวใจของเรา/


ebook 6 - เรื่อง Animals/


ebook 7 - การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร/


ebook 8 - ประวัติความเป็นไฟฟ้าและทฤษฎีอิเล็กตรอน/


ebook 9 - noun (คำนาม)/


ebook 10 - การทดลองสุ่มและปริภูมิตัวอย่าง/


ebook 11 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด/


ebook 12 - อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์/


ebook 13 - รู้จักแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ/


ebook 14 - สมการ/


ebook 15 - เครื่องมือเกษตร/


ebook 16 - คำซ้อน/


ebook 17 - การใช้เมนูโปรแกรม eXe/


ebook 18 - เทคโนโลยีสารสนเทศ/


ebook 19 - การแจกลูกคำที่ประสม สระ แ - ะ/


ebook 20 - เส้น/


ebook 21 - พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/


ebook 22 - โครงสร้างแกรมภาษาซีเบื้องต้น/


ebook 23 - การอ่านคำที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต/


ebook 24 - ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจำจังหวัด/


ebook 25 - เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่/


ebook 26 - มาตราแม่กด/


ebook 27 - รักษ์สิ่งแวดล้อม/


ebook 28 - ไขมันและน้ำมัน/


ebook 29 - การใช้แป้นพิมฟ์ (Keyboard)/


ebook 30 - ระบบคอมพิวเตอร์/


ebook 31 - เครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง/


ebook 32 - ท้องถิ่นของเราอำเภอหนองสูง/


ebook 33 - พระพุทธศาสนา/


ebook 34 - ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ/


ebook 35 - ตัวสะกดมาตราแม่เกย/


ebook 36 - การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Paint/


ebook 37 - นาฎยศัพท์/


ebook 38 - จำนวน 1-5 และ 0/


ebook 39 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Dream weaver 8/


ebook 40 - รู้จักโปรแกรมนำเสนอ/


ebook 41 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย/


ebook 42 - จำนวน 1-5 และ 0/


ebook 43 - อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/


ebook 44 - มารยาทชาวพุทธ/


ebook 45 - สร้างสรรค์นำเสนอ ด้วย Microsoft PowerPoint 2003/


ebook 46 - อาหารหลัก 5 หมู่/


ebook 47 - สสารและสาร/


ebook 48 - บทละครเรื่องรามเกียรติ์ (ตอนศึกไมยราพ)/


ebook 49 - วงจรชีวิตจิ้งหรีด/


ebook 50 - การสร้างความคุ้นเคยในการเล่นเซปักตะกร้อ/


ebook 51 - จำนวนตรรกยะ/


ebook 52 - การใช้โปรแกรมภาษาโลโก/


ebook 53 - ข้อมูลและสารสนเทศ/


ebook 54 - การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2003/


ebook 55 - อวัยวะภายนอกร่างกาย/


ebook 56 - การเลือกบริโภคอาหาร/


ebook 57 - อ่าน เขียน และเรียนรู้คำศัพท์/


ebook 58 - นาฎยศัพท์ เรื่องการจีบมือ/


ebook 59 - อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/


ebook 60 - การประดิษฐ์ดอกโป๊ยเซียน/