วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ebook บทเรียนดี ๆ

eBook-08 - My place/
eBook-13 - ความสัมพ้นธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ/
eBook-36 - ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด/
eBook-52 - อาหารและการดำรงชีวิต/
ebook-01 - สื่อมัลติมีเดีย/
ebook-02 - WHAT A WONDERFUL WORD/
ebook-03 - Animal/
ebook-04 - การทดลองสุ่มและเหตุการณ์/
ebook-05 - คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS สำหรับผู้สอนโรงเรียนบ้านแหลมไทร/
ebook-06 - สีแสนสวย/
ebook-07 - ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์/
ebook-09 - โครงสร้างของพืช/
ebook-10 - Present simple tense/
ebook-11 - DATA&INFORMATION/
ebook-12 - จุดเส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม/
ebook-14 - สัตว์มีกระดูกสันหลัง/
ebook-15 - คำประสม/
ebook-16 - คำพ้องน่ารู้/
ebook-17 - สำนวนสุภาษิต/
ebook-18 - พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก/
ebook-19 - การสืบพันธุ์ของพืชดอก/
ebook-20 - สมบัติของจำนวนนับ/
ebook-21 - ประเภทของเครื่องดนตรีสากล/
ebook-22 - สนุกกับงานปั้น/
ebook-23 - The Geometer's Sketchpad ง่ายนิดเดียว/
ebook-24 - บ่อน้ำร้อนในท้องถิ่น/
ebook-25 - บทประยุกต์/
ebook-26 - Greeting/
ebook-27 - บ้านฉันเมืองไทย/
ebook-28 - มาตราแม่กง/
ebook-29 - องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์/
ebook-30 - การสร้างรูปภาพ/
ebook-31 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต/
ebook-32 - ทิศทั้งแปด/
ebook-33 - พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม/
ebook-34 - Days and colors/
ebook-35 - ความหาความสัมพันระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา/
ebook-37 - What's this/
ebook-38 - การใช้งานโปรแกรม Core lDRAW12/
ebook-39 - ลมบก ลมทะเล/
ebook-40 - ข้อมูลและสารสนเทศ/
ebook-41 - การนำเสนอข้อมูลและการเชื่อมโยง/
ebook-42 - Occupation (อาชีพ)/
ebook-43 - Phatthalung Province/
ebook-44 - โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์/
ebook-45 - Food & Drinks/
ebook-46 - ความสัมพันธ์/
ebook-47 - เวลากับประวัติศาสตร์/
ebook-48 - ระเบียบแถว(ท่ามือเปล่า)/
ebook-49 - My family/
ebook-50 - ทฤษฎีบททวินาม/
ebook-51 - ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี/
ebook-53 - ระบบสุริยะ (The Solar System)/
ebook-54 - พืชน่ารู้/
ebook-56 - อาชีพในสังคม/
ebook-57 - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/
ebook-58 - จำนวนเฉพาะและเลขตัวประกอบ/
ebook-59 - พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร/
ebook-60 - พื้นฐานโปรแกรมเพนท์/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น